Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner

I overkant av 36 millioner kroner skal fordeles til frivillige og ideelle organisasjoner som er aktive på kriminalomsorgens område. Søknadsfrist : 1. desember 2023.

Om ordningen

Justis- og Beredskapsdepartementet stiller midler til disposisjon over Tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde, de såkalte Post 70-midler.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har ansvaret for forvaltning av disse midlene. For nærmere detaljer vises det til Forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner i kriminalomsorgen, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-10-2678.

Mer info på kriminalomsorgen https://www.kriminalomsorgen.no/tilskudd-til-frivillige-og-ideelle-organisasjoner-post-70-midler.601546.no.html

Hopp rett ned til innholdet